Всички новини

WellisAir- уред за почистване на въздуха и повърхностите

• Устройство за пречистване на въздуха и повърх ностите в затворени пространства, което произвеж да и разпространява ходрокси радикали ( OH) •Премахва 99,9% от съществуващите вируси, бак терии, алергени, плесени, миризми, летливи ве щества и органични съединения (VOCs). •Компактен и интелигентен дизайн със заоблени форми и радиус •Много ниска консумация на електричество: 3,6 Watts за час •Работи с касети от хидроген пероксид. Всяка касета се ползва за 3 месеца •Достига за около 50-60м2 •Клавиатура с бутони: ВКЛ. / ИЗКЛ., Нощен реж им и индикатори за аларма •Лед индикатор в реално време, който показва със тоянието на замърсяването на въздуха и повърх ността в зоната на задействане •Много ниско ниво за шум: 28dB •Нощният режим изключва светодиода и намалява шума на устройството, за да улесни съня •Без филтри •Препоръчително е уреда да се постави на 1,5м височина от пода, най-малко на 60см от ъглите на проветриви доколкото е възможно помещения, за да се постигне по-добро и широко дезинфекци онно действие. * С тестови сертификати от лаборатории и университети